|
Twitter
|
Facebook
|
Google+
|
VKontakte
|
LinkedIn
|
Viadeo
|
English
|
Français
|
Español
|
العربية
|
المجلة الدولية للإبداع والدراسات التطبيقية
ZDB-ID: 2703985-7     OCLC: 828807274     CODEN: IJIABO     ISSN: 2028-9324
الأحد 29 يناير/ كانون الثاني 2023
 
 
  لا يمكنكم حاليا إرسال البحوث قصد النشر  
 
 
 

Jean-louis Comlan Fannou


Personal

Name Jean-louis Comlan Fannou
Affiliation Laboratoire d’Énergétique et de Mécanique Appliquées (LEMA), Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi, Université d’Abomey-Calavi, 01 BP 2009 Cotonou, Benin

Documents: 1

Document title Date Issue
Development and mechanical characterisation of packaging materials based on plant leaves: Case of Musa sapientum leaves
[ Mise en œuvre et caractérisation mécanique de matériaux d’emballage à base de feuilles végétales: Cas des feuilles de Musa sapientum ]

Author(s): Guy Clarence Semassou, Abdou Raïmi Olayimika Ichola Alakouko, and Jean-louis Comlan Fannou
Show abstract   Full Text
2021 32 (3) , pp. 401-415


تقديم

مستجدات

إرسال المقالات

للتحميل

الأرشيف

البحث في الموقع

للاتصال

  • إتصل بنا
  • الرسالة الدورية:

تابعنا